Αρχικός έλεγχος

Αρχικός έλεγχος

 

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται 4 χρόνια μετά την πρώτη (1η) 'Aδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Εξαίρεση  αποτελούν: TAXI Δ.Χ.  , τα φορτηγά Δ.Χ.  ,  εκπαιδευτικά .

 
*Βλ. ειδικοί έλεγχοι.  
 
Για να διενεργηθεί ο έλεγχος χρειάζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά:
 
1.'Aδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία).                          
2.Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα του προσκομίζοντος το όχημα 

Αν στο όχημα έχει προστεθεί διπλό καύσιμο (LPG υγραέριο ή CNG φυσικό αέριο)   πάνω από 6 μήνες χρειάζεται πρόσφατη ή υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας συστήματος από  εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.   

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!