Περιοδικός έλεγχος

Περιοδικός έλεγχος

Γίνεται κάθε 2 χρόνια μετά τον αρχικό έλεγχο. 

Εξαίρεση αποτελούν: ΤΑΧΙ ,  φορτηγά Δ.Χ. , εκπαιδευτικά. 

Απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά:  
1.'Aδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία).
2.Προηγούμενο ΚΤΕΟ
 3.Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα του  προσκομίζοντος το όχημα 
 
 Αν στο όχημα έχει προστεθεί διπλό καύσιμο (LPG υγραέριο ή CNG φυσικό αέριο):
Χρειάζεται το χαρτί του αρχικού υγραερίου (χαρτί εγκατάστασης).
Σε περίπτωση μη εξεύρεσης της υπεύθυνης δήλωσης ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση επανελέγχου με ισχύουσα ημερομηνία.
 

Προσοχή!   

Η δεξαμενή έχει διάρκεια ζωής 10 έτη.
 
Αν η δεξαμενή είναι κοντά στην λήξη της το ΚΤΕΟ υποχρεούται να εκδώσει δελτίο τεχνικού ελέγχου (εφόσον αυτό συμπίπτει) το ανώτερο μέχρι την ημερομηνία λήξη της δεξαμενής.     
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!